Petőfi Sán­dor ars poet­icája

Olvasóink értékelése: /​5
Elégte­lenKitűnő
 1. általános jellemzők
 2. A ter­mészet vadvirága
 3. Dalaim
 4. A XIX. század költői

„Előre hát mind, aki költő,
a nép­pel, tűzön-​vízen át!”

(A XIX. század költői)

Petőfi közéleti szerepe, poli­tikai, for­radalmi szerepvál­lalása 1846-​tól 1848-​ig.

Művek: A ter­mészet vad­virága, Dalaim, A XIX. század költői, Sors, nyiss nekem tért, Levél Várady Antalhoz, Arany Jánoshoz, Pac­sir­taszót hal­lok megint

A ter­mészet vadvirága

Pest, 1844. december

A vers válasz az Életképekben meg­je­lent, főleg A helység kalapác­sát bíráló írásra.

A vers ellen­tétekre épül. Szembeállítja:

 • az új költészeteszményt a régivel
 • az ősz­inte, ter­mészetes hangot a mesterkélttel
 • a kor­lát­lan költői szabad­sá­got az iskolá­zott szabályozottsággal
 • az ép ízlést a hibással
 • az új költői eszményt (a ter­mészet vad­virága) a régivel (üveg­házak sat­nya sarjadékai)
 • az új real­ista stílust a régi, roman­tikus, szen­ti­men­tális stílussal

A vers fő jellemzője az erőtel­jes érzelmi töltés, a harag, az indulat.

A tel­jes mű itt olvasható >

Dalaim

1846. április

Fel­sorolja a vers típu­sait és ezek­ből lehet következteni költői pro­gramjára. Véleménye szerint a költészet meghatározó szerep a teremtő képzelet segít­ségével. Előtérbe kerül az egyéniség. Nem hagy­ományos ars poetica.

A tel­jes mű itt olvasható >

A XIX. század költői

1847. január

A vers a történelmi helyzetből fakadó külde­tés felismerése.

 • meghatározó motívum: Mózes-​párhuzam (a prófé­taság­gal való azonosulás)
 • a próféta szerep nem csak az alkotásra, de a cse­lekvésre is vonatkozik
 • a költőnek részt kell ven­nie a szabad­ság, egyen­lőség eszméinek megvalósításában
 • a vers hangneme: retorikus, szenvedé­lye­sen érvelő

Szerkezete:

14. versszak: A két­féle költői mag­a­tartás szem­beál­lítása: hamis próféták ⇔ a vezér, a lángoszlop

5. versszak: utópikus jövőképet vázol fel egy roman­tikus körmondatban

6. versszak: a fenti cél elérésééig küz­deni kell. Szen­ti­men­tális ver­szárás: a szép halál a jutalom.

Petőfi pro­gramja időhöz kötött, ame­lyet időhöz kötött ars poet­icáját a történelmi szi­tuá­ció indokolja.

A tel­jes mű itt olvasható >